Repeat Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Có lời) Nhạc cách mạng hay

Enter the YouTube link below and hit "Play Now!" to listen on repeat.


-:-- / -:--
Click to expand
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, Dâng lên...

How to loop/repeat YouTube videos?

  1. Find the URL of the YouTube video that you want to repeat or play in loop. In order to find the URL, you can copy the link from the address bar or Click on the " SHARE" button next to dislike icon and click "Copy".
    If you want to repeat video that you are playing on YouTube app, you can copy the URL by tapping the share icon on the lower right corner of the video and tap Copy
  2. Once you have the Video URL, paste the URL in the input field above and click "Play Now!"
  3. Enjoy the video!! :)